top of page

עיצוב

עיצוב פנים

4 דוד רמז

בניין הרכבת הוא אתר בעל חשיבות לאומית על כל המשתמע מכך
הבניין, הינו מבנה תחנת רכבת אופייני לתקופה שבה נבנה, ומהווה ייצוג למורשת האדריכלית שהייתה קיימת בסוף המאה ה-19 בירושלים, הן בסגנונו והן בטכניקת הבנייה. המבנה מורכב מחלל מרכזי מוגבה ושני אגפים צדדיים נמוכים. צורנית, המבנה השתמר כמעט ללא שינויים חיצוניים למן שנות העשרים ועד היום. מאידך פנים הבית שונה, וחללים רבים נחצו בקירות ומחיצות שלא ע"פ התכנית המקורית. זאת, למעט החלל המרכזי שהשתמר בצורתו.  שריפות שהיו בבניין ומעשי פשיעה, גרמו לאובדן רב של פרטי עץ, כמו חלונות, שלא קיימים כלל, וניתן לשחזרם רק על-סמך תמונות היסטוריות.

נגרות

4 דוד רמז

בניין הרכבת הוא אתר בעל חשיבות לאומית על כל המשתמע מכך
הבניין, הינו מבנה תחנת רכבת אופייני לתקופה שבה נבנה, ומהווה ייצוג למורשת האדריכלית שהייתה קיימת בסוף המאה ה-19 בירושלים, הן בסגנונו והן בטכניקת הבנייה. המבנה מורכב מחלל מרכזי מוגבה ושני אגפים צדדיים נמוכים. צורנית, המבנה השתמר כמעט ללא שינויים חיצוניים למן שנות העשרים ועד היום. מאידך פנים הבית שונה, וחללים רבים נחצו בקירות ומחיצות שלא ע"פ התכנית המקורית. זאת, למעט החלל המרכזי שהשתמר בצורתו.  שריפות שהיו בבניין ומעשי פשיעה, גרמו לאובדן רב של פרטי עץ, כמו חלונות, שלא קיימים כלל, וניתן לשחזרם רק על-סמך תמונות היסטוריות.

פרטי שימור

4 דוד רמז

בניין הרכבת הוא אתר בעל חשיבות לאומית על כל המשתמע מכך
הבניין, הינו מבנה תחנת רכבת אופייני לתקופה שבה נבנה, ומהווה ייצוג למורשת האדריכלית שהייתה קיימת בסוף המאה ה-19 בירושלים, הן בסגנונו והן בטכניקת הבנייה. המבנה מורכב מחלל מרכזי מוגבה ושני אגפים צדדיים נמוכים. צורנית, המבנה השתמר כמעט ללא שינויים חיצוניים למן שנות העשרים ועד היום. מאידך פנים הבית שונה, וחללים רבים נחצו בקירות ומחיצות שלא ע"פ התכנית המקורית. זאת, למעט החלל המרכזי שהשתמר בצורתו.  שריפות שהיו בבניין ומעשי פשיעה, גרמו לאובדן רב של פרטי עץ, כמו חלונות, שלא קיימים כלל, וניתן לשחזרם רק על-סמך תמונות היסטוריות.

bottom of page